Đăng nhập

Lịch công tác Ngày 06/04/2020

Sáng

Chiều

  • 14:00Đảm bảo vận hành Hội nghị truyền hình thành phố đảm bảo ncovid. Phòng QLHT chủ trì, các cá nhân trong lịch thực hiện theo phân công của Hậu
  • Giám đốc - Lý Minh Tuân
  • Phòng Quản lý Hạ tầng (PPPTP: Nguyễn Văn Hậu, CV: Võ Nguyễn Nhựt Minh, CV: Phạm Quỳnh Phong Phú, CV: Vũ Mạnh Quân, CV: Lương Công Phi, CV: Huỳnh Thanh Quý), Phòng Hệ thống Thông tin (PP: Lê Phương), Phòng Phần mềm và Nội dung số (CV: Lê Trường Anh, CV: Diệp Trung Hiếu)
  • Hội trường