Đăng nhập

Lịch công tác trong tuần
Cả ngày
Học Chính trị
PGĐ Vũ Thị Thu Hương
Học viện Cán bộ TP

9:30
Họp về công tác trọng tâm
PGĐ Sở Võ Thị Trung Trinh
Phòng họp 3 - STTTT
Ban Giám đốc, Phòng Phần mềm và Nội dung số, Phòng Quản lý Hạ tầng

Cả ngày
Học Chính trị
PGĐ Vũ Thị Thu Hương
Học viện Cán bộ TP
16:00
Giám đốc TT CNTT-TT tiếp CCVC, NLĐ
Giám đốc - Nguyễn Đức Chung
Phòng Giám đốc