Đăng nhập

Lịch công tác trong tuần


14:00
Đảm bảo vận hành Hội nghị truyền hình thành phố đảm bảo ncovid. Phòng QLHT chủ trì, các cá nhân trong lịch thực hiện theo phân công của Hậu
Giám đốc - Lý Minh Tuân
Hội trường
...

7:45
Họp thông qua thiết kế dự án Công An thành phố
Phó Giám đốc - Vũ Thị Thu Hương
Phòng họp tầng 3, Công an TPHCM
Phòng Tư vấn Đầu tư (TP: Đặng Hữu Hưng)
9:00
Họp Online với HPT về quy hoạch hạ tầng. Phòng QLHT chuẩn bị họp
Giám đốc - Lý Minh Tuân
Hội trường
Phòng Tư vấn Đầu tư (TP: Đặng Hữu Hưng), Phòng Quản lý Hạ tầng (PPPTP: Nguyễn Văn Hậu, CV: Vũ Mạnh Quân)
14:00
Đảm bảo vận hành Hội nghị truyền hình thành phố đảm bảo ncovid. Phòng QLHT chủ trì, các cá nhân trong lịch thực hiện theo phân công của Hậu
Giám đốc - Lý Minh Tuân
Hội trường
...

Cả ngày
Học Chính trị
PGĐ Vũ Thị Thu Hương
Học viện Cán bộ TP
14:00
Đảm bảo vận hành Hội nghị truyền hình thành phố đảm bảo ncovid. Phòng QLHT chủ trì, các cá nhân trong lịch thực hiện theo phân công của Hậu
Giám đốc - Lý Minh Tuân
Hội trường
...

14:00
Đảm bảo vận hành Hội nghị truyền hình thành phố đảm bảo ncovid. Phòng QLHT chủ trì, các cá nhân trong lịch thực hiện theo phân công của Hậu
Giám đốc - Lý Minh Tuân
Hội trường
...

Cả ngày
Học Chính trị
PGĐ Vũ Thị Thu Hương
Học viện Cán bộ TP
14:00
Đảm bảo vận hành Hội nghị truyền hình thành phố đảm bảo ncovid. Phòng QLHT chủ trì, các cá nhân trong lịch thực hiện theo phân công của Hậu
Giám đốc - Lý Minh Tuân
Hội trường
...

14:00
Đảm bảo vận hành Hội nghị truyền hình thành phố đảm bảo ncovid. Phòng QLHT chủ trì, các cá nhân trong lịch thực hiện theo phân công của Hậu
Giám đốc - Lý Minh Tuân
Hội trường
...

14:00
Đảm bảo vận hành Hội nghị truyền hình thành phố đảm bảo ncovid. Phòng QLHT chủ trì, các cá nhân trong lịch thực hiện theo phân công của Hậu
Giám đốc - Lý Minh Tuân
Hội trường
...