Đăng nhập

Lịch công tác trong tuần


8:40
Mở thầu gói thầu Hộ tịch
Phó phòng - Tạ Nhật Thi
Hội trường
Ban Giám đốc (PGĐ: Vũ Thị Thu Hương), Phòng Hệ thống Thông tin (CV: Huỳnh Đăng Thanh, PP: Đậu Thị Ngọc Mai)
9:00
Họp về tiến độ triển khai, nghiệm thu, thanh quyết toán và giải ngân các dự án, hạng mục do Trung tâm làm CĐT
Phó Giám đốc - Vũ Thị Thu Hương
Phòng họp 1
...
Đề nghị chuẩn bị báo cáo gửi cho Tuyết - P KHTC tổng hợp trước ngày 04/5/2019 để tổng hợp.
9:00
Họp về tiến độ triển khai, nghiệm thu, thanh quyết toán và giải ngân các dự án, hạng mục do Trung tâm làm CĐT
Phó Giám đốc - Vũ Thị Thu Hương
Phòng họp 1
...
Đề nghị chuẩn bị báo cáo gửi cho Tuyết - P KHTC tổng hợp trước ngày 04/5/2019 để tổng hợp.
10:00
Họp phòng
Trưởng phòng - Nguyễn Thị Huyền Trâm
Phòng họp 1
...


Cả ngày
Học Chính trị
PGĐ Vũ Thị Thu Hương
Học viện Cán bộ TP

8:30
Báo cáo nhiệm vụ HCM LGSP và Kho dữ liệu dùng chung
Phó phòng - Đậu Thị Ngọc Mai
Phòng họp 3 - STTTT

Cả ngày
Học Chính trị
PGĐ Vũ Thị Thu Hương
Học viện Cán bộ TP